Voorwaarden

Alle overeenkomsten en offertes volgens de meest recente versie van onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de Nederlandse taal zijn alleen van toepassing, welke op eerste verzoek wordt toegezonden.

Alle offertes zijn vrijblijvend mits onverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Meer informatie www.bitextrading.nl of neem contact op met telefoon nr.+31-(0)75-6162202

Algemene verkoopvoorwaarden Bitex Trading B.V.

1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte bestrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd / woonachtig is.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangstname der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringsdatum. Alle goederen worden geleverd / verzonden voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het verzekeren van de te leveren / geleverde / te verzenden / verzonden goederen uit naam van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn / datum treedt automatisch een naleveringstermijn van 12 weken in werking.

6. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:

a. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende kredietrisico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar.

b. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

c. de koper niet binnen de overeengekomen termijn het restantbedrag heeft betaald, dan vervalt automatisch de aanbetaling aan de verkoper ter dekking van de kosten en gederfde winst.

7.

a. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

b. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin en dergelijke m.b.t. 1e, 2e en 3e keus goederen / restant partijen / coupons / productie uitloop coupons en rollen, per meter en/of per gewicht vormen geen grondslag voor klachten.

c. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen (gedeeltelijk) te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen 90 dagen na ontvangst der retourzending.

8. Koper kan wel in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

9. a. De betaling van de verkoopprijs dient te Amsterdam te geschieden op een door de verkoper aan te wijzen rekening.

b. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen.

c. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door de verkoper zonder voorbehoud verzilverd is.

d. De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.

e. Bij gebreke van betaling uiterlijk op de vervaldag zal koper aan verkoper een rent van

1 ½ % per maand of gedeelte van een maand verschuldigd zijn en bovendien als vergoeding van schade en kosten 15 % van elk niet of niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van € 113,45 per factuur, onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten.

f. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, kontante betaling vòòr aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, danwel de verdere uitvoering van de order te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

g. Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling van de koper te eisen voor de te leveren goederen, zonder nadere uitleg, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

h. Verkoper is gerechtigd bij een orderbevestiging tot levering van goederen een aanbetaling te eisen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle – ook niet vervallen – facturen heeft plaats gevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper (gedeeltelijk) gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

11. Overmacht door welke de aflevering vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal geen aansprakelijkheid geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van de verkoper, zoals, doch niet beperkt tot oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen en stagnatie in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen en eindproducten ten behoeve van verkoper, evenals stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.